Passende zorg & ondersteuning

Bij ons krijg je de aandacht die je nodig hebt, ook als dit betekent dat je extra zorg nodig hebt. Er zijn binnen de school verschillende manieren waarop leerlingen begeleid kunnen worden. De zorgcoördinator is het eerste aanspreekpunt en gaat met ouder(s)/verzorger(s) en leerling in gesprek als er extra hulp nodig is.

De mentor

De mentor speelt een belangrijke rol in jouw begeleiding. Hij of zij onderhoudt het contact met je ouder(s)/verzorger(s) en komt in de brugklas bij jou op huisbezoek. Op deze manier leren leerling, ouder(s)/verzorger(s) en mentor elkaar snel kennen! De mentor voert regelmatig mentorgesprekken met de leerlingen en verzorgt de begeleidingslessen, bijvoorbeeld over (cyber)pesten, leren leren en plannen.

Remedial teaching en counseling

Soms gaat het op school niet helemaal vanzelf en kan een mentor niet voldoende hulp bieden, bijvoorbeeld omdat je veel piekert of niet goed weet hoe je nu het beste kunt leren. In dat geval kan de hulp van een counselor of een remedial teacher ingeschakeld worden. Een remedial teacher helpt met het aanpakken van leer- of planproblemen. Leerlingen met medische of sociaal-emotionele problematiek kunnen in aanmerking komen voor een compensatieregeling, zoals bijvoorbeeld extra tijd voor toetsen of auditieve ondersteuning. Met een counselor kun je gesprekken voeren over wat je dwarszit. De counselor verzorgt tevens de faalangstreductietraining (FRT): een groepstraining van tien lessen die na schooltijd plaatsvinden.

Intern begeleider (IB’er)

Wanneer hulp van een counselor of remedial teacher niet toereikend is, kan in overleg de hulp van een intern begeleider worden ingeschakeld. IB’ers zijn gedragsspecialisten die je nog gerichter en zo nodig langduriger begeleiden. Dit gebeurt altijd in overleg met jou, je ouder(s) en/of verzorger(s), en je mentor.

De ondersteuningsklas

Voor leerlingen die dreigen vast te lopen op school bestaat er een ondersteuningsklas: de Oké-klas. Dit is een kleinschalige, rustige plek in de school waar leerlingen op eigen tempo aan hun schoolopdrachten kunnen werken. Docenten in de ondersteuningsklas kunnen je een-op-een begeleiden om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk weer mee kan doen in je eigen klas.

Jeugdgezondheidszorg

Op school zijn een jeugdverpleegkundige en een jeugdarts werkzaam vanuit de GGD Zeeland. In de tweede klas word je uitgenodigd voor een “preventief gezondheidsonderzoek” (PGO) bij de jeugdverpleegkundige. Ook zijn onderzoeken op aanvraag (van school, ouder(s)/verzorger(s), leerling) mogelijk bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts.

Bijles

Binnen het Ostrea is er een huiswerkinstituut, georganiseerd door Bijlesnetwerk. Tegen een vergoeding kun je gebruik maken van de begeleiding die het instituut biedt: een vaste begeleider helpt je waar nodig, controleert of het werk af is en overhoort je. Examenleerlingen kunnen via Bijlesnetwerk een examentraining volgen.

Schoolondersteuningsprofiel

De scholen binnen het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio maken in het Ondersteuningsplan gezamenlijke afspraken over het ondersteuningsaanbod in de regio. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende onderwijsplek is. In dit document wordt beschreven hoe we onze leerlingen begeleiden en waar nodig ondersteunen. We werken hierbij nauw samen met ouders en leerlingen en indien van toepassing met andere professionals rondom de leerling.